Definicje

 1. Cena– kwota w polskich złotych (PLN) stanowiąca cenę netto Usługi Końcowej, zrealizowanej na podstawie Zlecenia, obejmująca wszystkie świadczenia należne Wykonawcy w związku z wykonaniem Usługi, w szczególności koszty transportu, magazynowania, dostawy, opakowania, montażu, ubezpieczenia, a także ewentualne należności publicznoprawne, w tym opłaty celne, niezależnie od podmiotu, na rzecz którego należy świadczyć, do której zapłaty zobowiązany jest Klient.
 2. Magazynuj.to – pracownik lub pracownicy Usługodawcy lub inna osoba lub osoby związane z Usługodawcą jakimkolwiek stosunkiem prawnym lub upoważnione przez niego, wykonujące z polecenia Usługodawcy lub upoważnionej przez Usługodawcę osoby, przyjmujące i realizujące Zlecenia od Klientów za pośrednictwem kanałów określonych w § 4 ust. 1
 3. Klient – Użytkownik–beneficjent Usług, który zawarł z Wykonawcą Umowę Końcową w wyniku Usług Magazynuj.to .
 4. Panel Klienta – usługa elektroniczna utworzona i świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika w systemie teleinformatycznym dostarczanym przez Administratora;
 5. Pojedyncza Usługa – jednokrotne wykonanie Usługi Magazynuj.to przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Zlecenia.
 6. Polityka Prywatności – dokument przyjęty przez Usługodawcę i dostępny w Serwisie, opisujący szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja – podanie za pośrednictwem formularza w systemie teleinformatycznym (w szczególności w Serwisie) lub w formie pisemnej swoich danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, połączone z wyrażeniem obligatoryjnej zgody na postanowienia Regulaminu oraz fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowej;
 9. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.magazynuj.to , za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać Rejestracji.
 10. Udostępniający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie zakładem pracy lub inną jednostką zrzeszającą potencjalnych Użytkowników, która zawarła z Usługodawcą umowę obejmującą udostępnienie swoim pracownikom, usługodawcom i zleceniobiorcom oraz innym współpracownikom dostęp do Usług Magazynuj.to po wcześniejszej Rejestracji, za wynagrodzeniem; Udostępniającym może być także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jeżeli zawiera umowę z Usługodawcą w celu osobistego korzystania z Usług Magazynuj.to .
 11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą.
 12. Umowa Końcowa – dowolna umowa nazwana lub nienazwana dotycząca Usług Końcowych, zawierana z Wykonawcą za pośrednictwem Usługodawcy.
 13. Usługi Magazynuj.to– nieodpłatne usługi pośrednictwa świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Zleceń zbieranych przez Magazynuj.to za pośrednictwem kanałów określonych w § 4.
 14. Usługi Końcowe – wszelkie usługi, niezależnie od ich liczby, charakteru, treści i stopnia złożoności, świadczone przez Wykonawców na podstawie Zleceń Klienta przekazanych przez Usługodawcę;
 15. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi dla Użytkowników Magazynuj.to na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zarejestrowany pod firmą: M.TO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-152) przy ul. Modlińskiej 310/312 lok. 210, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 752209, NIP: 5252766514, REGON: 381515217
 16. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę.
 17. Wykonawca – podmiot świadczący Usługi Końcowe wedle swojej właściwości i charakteru prowadzonej działalności, zobowiązany przez Usługodawcę do określonego świadczenia na rzecz Klienta lub sam Usługodawca.
 18. Zlecenie – oświadczenie woli Klienta obejmujące rodzaj i zakres zlecanego działania Wykonawcy, a także ewentualnie przekazane rzeczy, co do których ma być wykonana Usługa Końcowa.